Modificări ale Codului Fiscal care intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2014

Codul Fiscal valabil de la 1 ianuarie 2014 aduce o serie de modificări privind impozitarea profitului, veniturilor şi microîntreprinderilor, TVA, accize, construcţii speciale şi redevenţe.

Impozitul pe profit
Actul normativ prevede scutirea câştigurilor de capital, prin:
- scutirea veniturilor din dividende primite de la persoane juridice din state terţe cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri;
- scutirea câştigurilor de capital realizate de contribuabili din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare;
- scutirea veniturilor obţinute de o persoană juridică română din lichidarea unei alte persoane juridice.
Aceste scutiri se acordă în condiţiile în care contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare.
Au fost introduse, respectiv modificate, şi prevederile referitoare la:
- scutirea de impozit a dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică română;
- scutirea de impozit a dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică străină situată într-un stat membru;
- neimpozitarea dividendelor distribuite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române.

cod fiscal 2

De asemenea, noul act normativ prevede:
- condiţiile de schimbare a anului fiscal pentru contribuabilii care solicită modificarea exerciţiului financiar, potrivit art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- revizuirea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea, în sensul reportării sumelor care rămân nededuse în anul fiscal, întrucât depăşesc limita minimă care se scade din impozitul pe profit, 3 la mie din cifra de afaceri dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit, în următorii 7 ani consecutivi;
- veniturile impozitate în străinătate, incluse în profitul impozabil atribuibil sediului permanent din Romania al unei persoane juridice din alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat din Spaţiul Economic European, vor beneficia de avantajul fiscal al creditului fiscal extern acordat unei persoane juridice române, indiferent dacă convenţia de evitare a dublei impuneri aplicabilă încheiată între România şi statul sursă a veniturilor prevede sau nu în mod explicit acest avantaj fiscal în favoarea sediului permanent.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
În ceea ce priveşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:
- nu mai aplică sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor contribuabilii care realizează venituri din consultanţă şi management dacă ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în total venituri este peste 20%;
- s-au eliminat din baza de impunere veniturile reprezentând diferenţele de curs valutar şi a reducerilor comerciale acordate ulterior facturării.

Impozitul pe venit
Principalele modificări şi completări în ceea ce priveşte impozitul pe venit se referă la:
- acordarea deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor în valută de la persoane fizice şi juridice, altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente la care venitul net anual se determină pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, la nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută;.
- crearea cadrului legal pentru deducerea din venitul brut din salarii a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, indiferent de faptul dacă acestea sunt plătite în Romania sau într-un alt stat membru UE sau stat membru al SEE, potrivit prevederilor regulamentelor Uniunii Europene, a legislaţiei SEE sau a convenţiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială în care Romania este parte.
- posibilitatea de actualizare a preţului mediu pentru determinarea venitului impozabil în cazul veniturilor obţinute de persoanele fizice sub formă de arendă primită în natură.
- simplificarea tratamentului fiscal al veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal prin abrogarea prevederilor referitoare la opţiunea contribuabililor de a determina venitului net din arendă în sistem real.
- deducerea din veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate.
- neimpozitarea veniturilor obţinute din cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit sau care obţin venituri neimpozabile din activităţi agricole.
- stabilirea tratamentului fiscal in cazul persoanelor fizice care primesc materiale publicitare, pliante, mostre, puncte bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor.
- crearea cadrului legal pentru ca persoanele fizice rezidente într-un stat UE sau SEE, care obţin venituri impozabile din România, să beneficieze de deducerile fiscale prevăzute de lege pentru contribuabilii rezidenţi, ţinând seama de situaţia contribuabilului.
- s-au introdus prevederi referitoare la tratamentul fiscal al veniturilor obţinute din străinătate de natura celor obţinute din România în situaţia în care acestea din urmă sunt venituri neimpozabile în sensul că se aplică acelaşi tratament fiscal ca şi pentru cele obţinute din România.

Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi
În cazul impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România noul act normativ prevede reducerea perioadei de deţinere a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice române de la 2 ani la 1 an pentru acordarea scutirii de impozit a veniturilor de natura dividendelor plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente.

Taxa pe valoarea adăugată
În domeniul taxei pe valoarea adăugată:
- se modifică prevederile referitoare la ajustarea TVA, în sensul că nu se impune ajustarea în cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate, în condiţiile în care pierderea, distrugerea sau furtul bunurilor sunt demonstrate corespunzător.
- a fost eliminată condiţia referitoare la achitarea TVA solicitate la rambursare de către persoanele impozabile nestabilite în România. Potrivit noilor prevederi, rambursările de TVA către persoanele impozabile nestabilite în România se vor acorda chiar dacă TVA solicitată la rambursare nu este achitată, sub rezerva îndeplinirii celorlalte condiţii prevăzute de lege.
- a fost exclus din baza de impozitare a TVA aferentă serviciilor de leasing costul cu asigurarea bunului care face obiectul contractului de leasing, acest cost urmând a fi recuperat de societăţile de leasing prin refacturare de la utilizatori.

Accize
Potrivit noilor prevederi, la capitolul accize:
- se interzice vânzarea de ţigarete către persoane fizice la un preţ mai mic decât preţul de vânzare cu amănuntul declarat;
- s-a stabilit modul de calcul al valorii accizelor în lei, în situaţia în care cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este mai mic decât cursul de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, în sensul că valoarea în lei a accizelor şi a impozitului la ţiţeiul din producţia internă, datorate bugetului de stat, stabilite în echivalent euro pe unitatea de măsură, se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, valoare care se actualizează cu media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie din anul precedent, comunicată oficial de Institutul Naţional de Statistică, până la data de 15 octombrie.

Impozitul pe construcţii speciale
Prin noul act normativ, se instituie un nou impozit asupra valorii construcţiilor, altele decât clădirile pentru care se datorează impozit pe clădiri potrivit Codului Fiscal.
Contribuabili care datorează impozitul pe construcţii speciale sunt:
- persoanele juridice române;
- persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
- persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene;
Fac excepţie:
- institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
- instituţiile publice;
- asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane juridice fără scop patrimonial.
Baza impozabilă este reprezentată de valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor, din care se scade:
- valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, conform Titlului IX din Codul Fiscal, de către contribuabil sau proprietar, după caz;
- valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale;
- valoarea construcţiilor reprezentând terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole conform subgrupei 1.2.9. din grupa 1 a Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.
Această deducere din baza impozabilă a avut în vedere evitarea dublei impuneri şi stimularea agenţilor economici care administrează construcţii din domeniul public de a continua efectuarea de lucrări de consolidare, modernizare sau extindere.
Construcţiile pentru care se va plăti noul impozit de la 1 ianuarie 2014 sunt cele prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.
Astfel, acest impozit se aplică pentru construcţii precum centrale hidroelectrice, staţii şi posturi de transformare, staţii de conexiuni, centrale termoelectrice şi nuclearo-electrice, piste şi platforme, sonde de ţiţei, gaze şi sare, rampe de încărcare-descărcare, coşuri de fum şi turnuri de răcire, iazuri pentru decantarea sterilului, heleştee, iazuri, bazine; ecluze şi ascensoare; baraje, jgheaburi pentru piscicultură, infrastructura transport feroviar, infrastructura drumuri: alei, străzi, autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, semne de circulaţie, marcaje etc.), linii şi cabluri aeriene de telecomunicaţii (stâlpi, circuite, cabluri, traverse, console), platforme, turnuri şi piloni metalici pentru antene de radiofonie, telefonie mobilă, radio, tv, lacuri artificiale de acumulare, construcţii pentru transportul energiei electrice, canale de irigaţii.
Declararea şi plata se fac astfel:
- cota este de 1,5%;
- impozitul asupra valorii construcţiilor se datorează începând cu 1 ianuarie 2014 iar calculul şi declararea acestuia se efectuează de către contribuabili anual, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul;
- plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.
Impozitul asupra valorii construcţiilor reprezintă venit la bugetul de stat.

Alte măsuri de natură financiar-fiscală. Redevenţele pentru exploatările de resurse minerale
Potrivit noului act normativ, se majorează cota redevenţelor cuvenite bugetului de stat, ca urmare a exploatării resurselor minerale aflate sub incidenţa Legii minelor nr. 85/2003. Majorarea aplicată va fi de 25% faţă de cotele în vigoare, cu excepţia:
- cotei de redevenţă pentru exploatarea metalelor nobile, în cazul cărora majorarea va fi de 50%, respectiv de la 4% din valoarea producţiei miniere la 6% din această valoare;
- cotei de redevenţă pentru exploatarea cărbunilor în cazul cărora cota procentuală a redevenţei rămâne nemodificată faţă de cota în vigoare, respectiv 4%.

Christmas Party la Club Laguna

Pe 26 decembrie Club Laguna, va asteapta sa petrecem a doua zi de Craciun, intr-o atmosfera de sarbatoare.

Mos Craciun a trecut pe la noi, si a lasat sub brad multe cadouri pentru voi, dar si o lista cu cei mai fideli, carismatici si simpatici clienti.

craciun party

Toti acestia vor primi un cadou surpriza de la Mosul!!!!!!!!!!

De asemenea,vom premia cea mai excentrica fotografie facuta la noi in club.

Distractie si buna dispozitie!!!!!! VA ASTEPTAM!!!!!!!!!!

Intrare:LIBERA fetele, baietii 10 RON (1 shot inclus)

Info si rezervari : 0752 225 542

Advertorial

Legea educației, modificată prin OUG: Durata învățământului obligatoriu crește la 11 ani (clase)

In ultima ședință din acest an, Guvernul a modificat Legea Educației Naționale (LEN) prin ordonanță de urgență. Astfel, durata învățământului obligatoriu crește de la 10 la 11 ani (clase), termenul introducerii examenelor interdisciplinare se amână, iar elevii din învățământul profesional vor avea costurile transportului local în comun reduse cu 50%.

Ministrul Educației, Remus Pricopie 9foto), a explicat că “primul an în care vom avea examenul de Evaluare Națională și Bacalaureatul în formula interdisciplinară va fi anul 2019″. El a adăugat că interdisciplinaritatea este metoda folosită în testele PISA, motiv pentru care “noi avem rezultate mai slabe la PISA, pentru că noi nu pregătim elevii în acest sens”.

remus pricopie

Principalele prevederi ale OUG pentru modificarea LEN nr.1/2011:

– se menține durata de 4 ani pentru ciclul gimnazial și pentru liceu. Ordonanța de Urgență elimină prevederea LEN potrivit căreia clasa a IX-a trebuia să treacă în învățământul gimnazial și liceul să se reducă la o durată de 3 ani;

- crește durata învățământului obligatoriu de la 10 la 11 ani. Prin introducerea clasei pregătitoare și prin menținerea duratei de 4 ani a liceului, învățământul obligatoriu crește de la o durată de 10 ani la una de 11 ani. Prin urmare, învățământul obligatoriu va fi format din:

- clasa pregătitoare;
- clasele I – VIII;
- clasele IX – X, pentru cei care aleg traseul liceal, respectiv primii doi ani ai școlii profesionale, pentru cei care aleg traseul învățământului profesional și tehnic;

- absolvenții învățământului profesional vor putea continua studiile liceale la forma de învățământ cu frecvența. Legea educației naționale acorda posibilitatea absolvenților învățământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, să urmeze cursurile învățământului liceal, doar la forma cu frecvență redusă

- acordă tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun și elevilor din învățământul profesional. În prezent, se asigură tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun doar pentru elevii din învățământul obligatoriu și liceal, creându-se o situație discriminatorie pentru elevii din învățământul profesional, potrivit Ministerului Educației Naționale.

- se amână introducerea testelor transdisciplinare la Evaluarea Națională, Admiterea la liceu si Bacalaureat. Ele vor fi introduse începând cu generațiile de elevi care intră în clasa a V-a, respectiv în clasa a IX-a, în anul școlar 2015 – 2016

- se amână introducerea testelor transdisciplinare la Evaluarea Națională, Admiterea la liceu și Bacalaureat. Ele vor fi introduse începând cu generațiile de elevi care intră în clasa a V-a, respectiv în clasa a IX-a, în anul școlar 2015 – 2016

- Se fac o serie de precizări suplimentare privind modalitatea de utilizare a resurselor financiare la nivelul unităților de învățământ. Legislația actuala nu precizează foarte clar modalitatea de transfer a resurselor financiare de la o unitate de învățământ la alta. Prin modificările aduse la Legea nr. 1/2011, se clarifică acest subiect

- Se extinde de la 3 la 6 ani dreptul cadrelor didactice netitulare calificate de a se titulariza în învățământul preuniversitar, pe baza rezultatelor obținute la concursul de titularizare

- Se clarifică durata anului universitar pentru studenții din anii terminali, astfel încât aceștia să beneficieze de toate drepturile, conform cu statutul lor, până la 30 septembrie. Pentru învățământul universitar, OUG clarifica durata anului universitar, astfel încât studenții aflați în ultimul an de studiu să poată beneficia de toate drepturile, conform cu statutul lor, până la data de 30 septembrie

- Se modifică modalitate de alocare a fondurilor către universități. Finanțarea universităților este completată prin încurajarea diferitelor institute de cercetare sau companii, publice sau private, să participe la proiecte cu caracter educațional. De asemenea, se asigură cadrul legal ca specialiști din diverse domenii de activitate să ocupe funcții didactice de predare, având statutul de cadru didactic asociat invitat.

sursa: dcnews.ro

Agentul principal Bogdan Vasile Baciu (Sectia 6 Politie Rurala Floresti) a fost premiat de IPJ Cluj

Asa cum v-am anuntat in Exclusivitate, agentul principal Bogdan Vasile Baciu (foto, Sectia 6 Politie Rurala Floresti) a fost desemnat ”Agentul de poliţie al anului” de catre conducerea IPJ Cluj, iar Sectia 6 Politie Rurala Floresti a fost recunoscuta ca fiind cea mai buna secţia de poliţie rurală a anului, devansand Secţia 7 Poliţie Rurală Gherla si Secţia 2 Poliţie Rurală Apahida.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Premiul ”Ofiţerul de poliţie al anului” a fost câștigat de comisarul şef Valentin Rusu, şeful Serviciului de Investigaţii Criminale.

La categoria secții de poliție au fost acordate mai multe premii:

1. Subunitatea urbană a anului
Locul 1 Poliţia municipiului Cluj-Napoca
Locul 2 Poliţia municipiului Turda
Locul 3 Poliţia municipiului Dej

2. Secţia de poliţie rurală a anului
Locul 1 Secţia 6 Poliţie Rurală Floreşti
Locul 2 Secţia 7 Poliţie Rurală Gherla
Locul 3 Secţia 2 Poliţie Rurală Apahida
Menţiune Secţia 9 Poliţie Rurală Turda

3. Postul de poliţie comunal al anului
Locul 1 Postul de Poliţie Comunal Gilău
Locul 2 Postul de Poliţie Comunal Iara
Locul 3 Postul de Poliţie Comunal Bonţida
Menţiune Postul de Poliţie Comunal Căianu
Menţiune Postul de Poliţie Comunal Căşeiu
Menţiune Postul de Poliţie Comunal Cuzdrioara
Menţiune Postul de Poliţie Comunal Jucu
Menţiune Postul de Poliţie Comunal Tritenii de Jos

4. Structura operativă a anului
Locul 1 Serviciul de Investigaţii Criminale
Locul 2 Serviciul de Investigare a Fraudelor
Locul 3 Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă

5. Structura de suport a anului
Locul 1 Serviciul Criminalistic
Locul 2 Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor
Locul 3 Serviciul pentru Acţiuni Speciale
Menţiune Compartimentul Analiza şi Prevenirea Criminalităţii

Scandal în CJ pentru transportul public din judeţ

Scandal în Consiliul Judeţean, legat de traseele de transport public din judeţ licitate la Bucureşti

Rezultatele licitaţiei organizate la Bucureşti pentru atribuirea traseelor de transport public au ajuns la Consiliul Judeţean.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Conform ziuadecj.realitatea.net, în şedinţa de ieri, luni 23 decembrie consilierii au votat atribuirea licenţelor. Proiectul a trecut, cu toate că 5 consilieri au votat împotrivă. Liderul grupului PDL i-a reproşat preşedintelui Cosiliului Judeţean că a împiedicat implementarea transportului metropolitan între Cluj-Napoca şi 5 comune învecinate pentru că a adoptat prea târziu hotărârea de scoatere de la licitaţie a traseelor.

Vinovatul principal pentru nerealizarea transportului metropolitan in comunele din jurul Clujului este excluxiv Consiliul Judeţena, în speţă domnul Uioreanu”, spune fostul vicepreşedinte al CJ Cluj Alexandru Coroian, acum consilier judeţean, cu referire la preşedintele Horea Uioreanu. “Demersul făcut de către asociaţia metropolitană, de catre Primărie, au fost făcute din timp, din luna august, dar hotărârea a fost data abia in 17 octombrie si s-a dat munitie operatorilor privati sa atace această hotărâre, să aibă câştig de cauză”.

autobuze fany RP 02

Hotărârea de scoatere din licitaţie a traseelor a fost atacată în instanţă de o firmă de transport, care a obţinut suspendarea actului. “Citez din motivarea instanţei: doar pasivitatea pârâtului a determinat neadoptarea Hotărârii în timp util”, fapt ce a dus la suspendarea hotărârii”, spune Coroian.

Licenţele de traseu au fost atribuite până în 2019.

Consiliul Judeţean a atacat cu recurs decizia de suspendare a hotărârii de eliminare de la licitaţie a celor 5 trasee.

Mai multe aici: http://ziuadecj.realitatea.net/administratie/scandal-in-cj-pentru-transportul-public-din-judet-video–121694.html

COD GALBEN. Avertizare meteo de fenomene imediate

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis o avertizare meteo pentru următoarele ore.

Între orele 07.00 și 10.00, în zonele joase din județul Cluj, inclusiv drumurile nationale și europene și municipiul Cluj-Napoca și Dej, se vor semnala : ceata ce determina scaderea vizibilitatii orizontale sub 200 m, izolat sub 50 m, depunere de chiciura.

ceata

Codul galben a fost emis pentru alte 17 judete.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu atenție și să adapteze viteza la condițiile de drum pentru a evita eventualele neplăceri în trafic.

FANY intra si in Polus Center, dinspre Cluj. Vezi comunicatul SC FANY SRL!

În urma şedinţei de atribuire a traseelor judeţene pe bază de licitaţie, din data de 18.12.2013, compania noastră de transport vă aduce la cunoştinţă următoarele trasee judeţene pe care va opera până la data de 30 iunie 2019:

Cluj-Napoca – Răscruci – Borşa – Ciumafaia
Cluj-Napoca – Cojocna
Cluj-Napoca – Viişoara
Cluj-Napoca – Cătina – Feldioara
Cluj-Napoca – Mociu
Cluj-Napoca – Ghirisu – Frata
Cluj-Napoca – Suatu – Aruncuta
Cluj-Napoca – Săvădisla – Muntele Baişorii
Cluj-Napoca – Săvădisla – Iara
Cluj-Napoca – Săvădisla – Valea Ierii
Cluj-Napoca – Săvădisla – Liteni
Cluj-Napoca – Luna de Sus
Cluj-Napoca – Stolna
Cluj-Napoca – Floreşti
Cluj-Napoca – Cetatea Fetei
Cluj-Napoca – Baciu
Cluj-Napoca – Chinteni
Cluj-Napoca – Aşchileu Mic
Cluj-Napoca – Vultureni – Borşa
Cluj-Napoca – Deuşu
Cluj-Napoca – Suceagu
Cluj-Napoca – Săliştea Nouă
Cluj-Napoca – Măcicaşu
Dej – Gherla
Cluj-Napoca – Dej
Cluj-Napoca – Filea de Jos
Cluj-Napoca – Centrul comercial POLUS
Cluj-Napoca – Gilău – Muntele Rece
Cluj-Napoca – Gilău – Mărisel
Cluj-Napoca – Gilău – Dângău Mare
Cluj-Napoca – Gilău – Lăpuşteşti
Cluj-Napoca – Mănăstireni – Lăpuşteşti
Cluj-Napoca – Gilău – Someşul Rece

autobuze fany RP 02

Cu această ocazie, compania de transport FANY îşi reasumă angajamentul de oferire a unor servicii de transport de calitate, atât din prisma parcului auto pus la dispoziţia călătorilor şi a pregătirii personalului, cât şi din prisma tarifelor practicate, tarife ancorate totuşi în realităţile economice actuale.

Stimaţi călători, programul dispeceratului telefonic FANY pe perioada sărbătorilor de iarnă este următorul:

24.12.2013: 05:45-17:00
25.12.2013: 10:00-20:00
26.12.2013: 05:45-22:00
31.12.2013: 05:45-17:00
01.01.2014: 10:00-20:00
02.01.2014: 05:45-22:00

În afara acestor zile, dispeceratul telefonic, la care călători pot efectua rezervări sau se pot informa despre orarul curselor, are program normal: 5:45-22:00.

Programul casieriei din incinta autogării FANY pe perioada sărbătorilor de iarnă este următorul:

24.12.2013: 05:30-17:00
25.12.2013: casieria este închisă
26.12.2013: 06:00-22:00
31.12.2013: 05:30-17:00
01.01.2014: casieria este închisă
02.01.2014: 06:00-22:00

În afara acestor zile, programul casieriei este cel normal, călătorii putându-şi achiziţiona bilete în intervalul orar: 06:00-22:00.

Cele mai importante modificări legislative şi fiscale ce intră în vigoare de la 1 ianuarie 2014

Anul 2014 vine cu o serie de schimbări în plan legislativ şi fiscal. Noi taxe, noi norme, majorări de preţuri, dar şi salarii mai mari pentru unii bugetari sau libertatea de a-şi găsi un job oriunde în UE pentru cei curajoşi sau lipsiţi de soluţie – iată ingredientele unui an care, dacă va fi stabil, poate să însemne începutul unei noi relansări.

Modificări în plan fiscal

Pentru a compensa majorările de pensii şi salarii din 2014, guvernul a venit cu o creştere a fiscalităţii pe parcursul anului viitor:

- stabilirea nivelului accizelor, începând din 2014, prin indexarea valorilor actuale cu rata inflaţiei, renunţându-se astfel la calculul legat de cursul de schimb anunţat de BCE la 1 octombrie;

- Plata TVA la încasare devine opţională începând cu 1 ianuarie 2014;

- Taxarea suplimentară a carbu­ran­ţilor cu 7 eurocenţi la litrul de carburant; măsura a fost amânată cu trei luni, până la 31 martie 2014; guvernul a aprobat şi o hotărâre prin care companiilor petroliere le sunt acordate facilităţi la cota de biocarburant, calitatea benzinei şi emisiile de gaz;

- Creşterea redevenţelor cu 25% (dar nu pentru petrol şi gaze);

- Impozitarea altor construcţii decât clădirile (va fi introdus începând cu anul viitor un impozit pe construcţiile speciale din sectoarele energie, telecomunicaţii, utilităţi, transport şi infrastructură);

modif fiscale

- Introducerea CASS (contribuţia la asigurări sociale de sănătate) în cazul veniturilor obţinute din chirii de persoanele fizice.

Schimbări legislative pe piaţa muncii pentru 2014

Începând cu 1 ianuarie 2014, românii vor putea lucra în toate ţările Uniunii Europene fără a mai fi nevoiţi să îşi depună dosare pentru a obţine un permis de muncă.

Pe parcursul anului 2014 salariul minim brut pe economie va fi majorat de la 800 la 850 de lei, în două etape. De la 1 ianuarie 2014, un număr de 804.225 de salariaţi, dintre care aproape 240.000 bugetari, vor avea un salariu brut mai mare cu 50 de lei, iar de la 1 iulie pentru alţi 966.405 salariaţi salariul mediu brut pe economie va creşte de la 850 de lei la 900 de lei pe lună.

Profesorii debutanţi vor avea în 2014 o creştere salarială de 10% faţă de nivelul câştigului salarial din luna decembrie 2013.

Din 2014 medicii şi farmaciştii rezidenţi cu salarii brute mai mici de 3.000 de lei (care nu includ gărzile) vor primi câte o bursă de rezidenţiat de 670 de lei pe lună.

Modificări pe zona de energie

De la 1 ianuarie va intra în vigoare o nouă schemă de sprijin pentru proiectele de energie regenerabilă, redusă după ce Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a constatat supracompensarea investiţiilor prin vechea formulă. Potrivit textului iniţial al schemei de promovare pentru energie verde, fiecare megawatt-oră produs de un proiect eolian primea 2 certificate verzi, pentru proiectele solare se acordau 6 certificate, iar hidrocentralele mici primeau 3 certificate pentru fiecare megawatt-oră de curent injectat în sistem. De la 1 ianuarie 2014, proiectele eoliene noi puse în funcţiune vor primi 1,5 certificate verzi pe fiecare megawatt-oră, în loc de 2, proiectele solare vor primi 3 în loc de 6, iar hidrocentralele vor primi 2,3 certificate în loc de 3. Modificarea se aplică numai proiectelor noi şi nu se cumu­lează cu modificările intrate în vigoare de la 1 iulie. Proiectele care deja sunt în funcţiune primesc la rândul lor un număr redus de certificate verzi de la 1 iulie, dar com­pa­niile îşi vor recupera certificatele amâ­nate în perioada 2017-2020.

Îşi va produce efectele taxa de 1,5% din valoarea construcţiei pusă pe construcţiile speciale – aşa-numita taxă pe stâlp.

Prima zi a anului vine cu veşti proaste pentru consumatorii industriali de gaze naturale, care, potrivit calendarului de liberalizare, vor fi confruntaţi cu o creştere a preţurilor de 4%. La finalul anului 2014, gazele pentru industrie vor fi complet liberalizate, acesta fiind unul dintre principalele şocuri prin care vor trece marii consumatori anul viitor. Pentru casnici, creşterea de preţ la gaze va fi de circa 2%, tot potrivit calendarului de liberalizare.

Chiar dacă schimbările nu vor avea loc de la începutul anului viitor, modificarea redevenţelor va fi cu siguranţă unul dintre cele mai fierbinţi subiecte din 2014. Până în decembrie statul trebuie să vină cu un nou regim de redevenţe pentru companiile petroliere care să determine creşterea veniturilor bugetare, dar să şi menţină apetitul pentru investiţii al firmelor de profil.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 23.12.2013

Floresti si-a desemnat cei mai buni sportivi pe 2013

Intr-o organizare fara cusur, aseara, in Sala de Sport “Cetatea Fetei”, a avut loc cea de-a IV-a editie a Galei Sportului Florestean.

La eveniment au participat aproximativ 500 de persoane, manifestarea cultural-sportiva desfasurandu-se pe durata a aproximativ cinci ore, poate singurul aspect de reprosat organizatorilor.

Au sustinut recitaluri solistii Emanuel Carstea si Vasile Barbos (muzica usoara), Adriana Irimies, Lavinia Maris, Livia Hetea (muzica populara), grupul de colindatori “Junii Vladesei” si Ansamblul “Cununa Somesana” Floresti.

SANYO DIGITAL CAMERA

gala sport 2013

SANYO DIGITAL CAMERA

SANYO DIGITAL CAMERA

SANYO DIGITAL CAMERA

Aplauze la scena deschisa au cules fetitele Corpului de Balet Floresti si Majoretele Scolii Gimnaziale “Gh. Sincai” Floresti.

SANYO DIGITAL CAMERA

Evenimentul s-a va incheiat cu desemnarea sportivului pe 2013,…care au fost cinci:

Cret Sonia – Campioana Mondiala echipe si vicecampioana mondiala individual karate

Ghic Diana – Campioana Mondiala echipe si loc 3 individual

Udrea Razvan – Campion Mondial karate

Nan Laura – Campioana Europeana karate

Ilie Adriana – Campioana Europeana echipe karate